Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz opravňuje fyzické osoby k vlastnictví a držení zbraně, a to vždy v rozsahu, který je stanovený pro jednotlivé skupiny. Ty se rozlišují podle účelu užívání zbraně i střeliva a rozsahu oprávnění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že zbrojní průkaz je veřejnou listinou, jejíž doba platnosti trvá až na některé výjimky vždy deset let.

Další důležitou informací je skutečnost, že pokud u sebe jako fyzická osoba máte některou ze zbraní kategorie A, A-I, B nebo C (či střelivo do těchto zbraní), jste povinni mít u sebe nejen zbrojní průkaz, ale i průkaz zbraně.

Zbrojní průkaz: skupiny

Momentálně existuje celkem pět skupin, pro které můžete získat zbrojní průkaz:

 • A – ke sběratelským účelům,
 • B – ke sportovním účelům,
 • C – k loveckým účelům,
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Získání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz vydává vždy příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Konkrétní místo se ale vždy odvíjí od místa vašeho pobytu, tedy adresy trvalého bydliště občana České republiky nebo adresy přechodného bydliště v případě cizince.

Věk žadatele

Sk. A – věk min. 21 let
Sk. B – věk min. 18 let,
            (pokud je žadatel členem nějaké střelecké organizace, věk min. 15 let)
Sk. C – věk min 21 let
            (pokud je žadatel žákem lesnické školy, věk min. 16 let)
Sk. D – věk min 21 let
            (pokud je žadatel žákem školy s puškařským oborem případně oborem
             zabývajícím se zbraněmi a střelivem, věk min 18 let)
Sk. E – věk min. 21 let

Skupina A - pro sběratelské účely je vhodná hlavně pro sběratele, kteří chtějí mít i historické zbraně, které již třeba nejsou schopné střelby. Může také pomoci např. se získáním výjimek na zbraně kategorie A pro sběratelské účely. Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B pro sportovní účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.

Skupina C pro lovecké účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov.

Skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k držení či nošení zbraně zaměstnavatele při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). Držitel ZP skupiny D je povinen absolvovat dvakrát častěji zdravotní prohlídku, tedy každých pět let.

Skupina E pro ochranu života, zdraví nebo majetku opravňuje k skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střeliva pouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). Pro vlastní potřebu smí střelivo také přebíjet.

Oprávnění i povinnosti držitele zbrojního průkazu s více skupinami se kombinují dle příslušných skupin. Detailněji viz § 28 a § 29 zákona o zbraních.

Odborná a zdravotní způsobilost

Ke zkoušce z odborné způsobilosti se přihlašujete na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie. Následně ji prokazujete před zkušebním komisařem. Ten vám v případě úspěšného vykonání zkoušky vydá doklad o odborné způsobilosti. Výdaje za zkoušku si hradíte sami.

Posudek o zdravotní způsobilosti vám vydá váš praktický lékař. Tento posudek s sebou nezapomeňte vzít, až půjdete zažádat o vydání zbrojního průkazu.

Bezúhonnost žadatele

Abyste zbrojní průkaz získali, musíte rovněž splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Tu posuzuje příslušný útvar policie, která vyžaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani k jiným případům, kdy se na pachatele hledí, jako by odsouzený nebyl, typická je v tomto ohledu amnestie.

Dokumenty potřebné pro vydání zbrojního průkazu

Vydání zbrojního průkazu

 • doklad o odborné způsobilosti – vydá zkušební komisař (nesmí být starší než jeden rok),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.
 • kolek v hodnotě 700 Kč za každou skupinu uvedenou na žádosti o vydání ZP

 

 

Vydání nového zbrojního průkazu: prodloužení platnosti průkazu

V případě prodloužení platnosti průkazu je k žádosti nutné předložit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutné předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti dosavadního průkazu.

Rozšíření skupin zbrojního průkazu

Pokud si zbrojní průkaz hodláte rozšířit o další skupiny, budete potřebovat:

 • doklad odborné způsobilosti pro danou skupinu (nesmí být starší než 1 rok),
 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.
 • Kolek v hodnotě 700 Kč za novou skupinu na ZP

V případě, že úřad vaší žádosti o rozšíření průkazu vyhoví, vydá následně nový doklad, který ten dosavadní nahradí.

Jak získat zbrojní průkaz: krok za krokem

 • dostavit se k lékaři na zdravotní prohlídku,
 • podat přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti (součástí je i doklad o zdravotní způsobilosti),
 • připravit se na zkoušku (studiem teorie a případně absolvováním dobrovolných střeleckých kurzů),
 • vykonat zkoušku odborné způsobilosti,
 • požádat o vydání zbrojního průkazu,
 • vyzvednout si průkaz.

Jak probíhá zkouška odborné způsobilosti?

Jak už z výše popsaného jasně vyplývá, abyste zbrojní průkaz získali, je nutné nejprve úspěšně projít zkouškou. Ta se podobně jako v případě řidičského oprávnění skládá z teoretické a praktické části. Zkouška z teorie probíhá formou písemného testu, na jehož vyplnění máte 40 minut. V tomto časovém limitu musíte odpovědět na 30 otázek. Nejnižší počet bodů, který musíte získat, se liší podle skupin.

V praktické části pak musíte komisaři předvést bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem, kontrolu zbraně, závady na zbrani nebo střelivu, částečné rozebrání a složení zbraně. Nakonec přichází na řadu samotná střelba na pevný cíl.

Platnost zbrojního průkazu

Platnost zbrojního průkazu je 10 let od jeho vydání. Držitel zbrojního průkazu skupiny D musí předložit posudek o zdravotní způsobilosti po 5 letech od vydání dokladu.

 

 

 

Kategorie zbraní a střeliva

V současné době rozlišujeme tyto kategorie zbraní a střeliva:

 • zakázané zbraně a zakázané střelivo – kategorie A, kategorie A-I,
 • zbraně podléhající povolení – kategorie B,
 • zbraně podléhající ohlášení – kategorie C a kategorie C-I,
 • ostatní zbraně – zbraně kategorie D,
 • střelivo, které není zakázané.

Pokud jde o zbraně zařazené do kategorií A až D, patří sem i hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto části jsou nebo mají být. Pokud vyvstane pochybnost o zařazení typu zbraně nebo střeliva do konkrétní kategorie, ve věci rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Lze vlastnit zbraň bez zbrojního průkazu?

Ne kvůli všem zbraním je nutné žádat o zbrojní průkaz. Existují také výjimky, k jejichž užívání žádný doklad nepotřebujete. Jde konkrétně o zbraně spadající do kategorie D a nově také do kategorie C-I.

Změny od roku 2021

Na konci ledna roku 2021 nabyla účinnost novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), která s sebou přinesla i řadu změn. Novinkou jsou především kategorie zbraní A-I (zakázané zbraně) a kategorie zbraní C-I (zbraně bez zbrojního průkazu, které však podléhají ohlášení).

Zbraně patřící do kategorie A-I (například zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně) lze momentálně nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze na základě výjimky, kterou uděluje Policie ČR v případě, že to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Pokud jste ovšem držitelem zbraně, která nově spadá do této kategorie, o výjimku žádat nemusíte.

Zbraně patřící do kategorie C-I (například expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení) může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky, nebo také právnická osoba s místem podnikání na území ČR. To jinými slovy znamená, že k nákupu, držení nebo nošení zbraně zařazené do kategorie C-I není nutné vlastnit zbrojní průkaz.

Novela zákona s sebou ovšem přinesla i další změny. Došlo například ke zrušení zakázaných doplňků zbraní. Tlumiče hluku výstřelu se nově řadí do kategorie C, tedy konkrétně mezi hlavní části zbraně. Nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem smí pouze držitel zbrojního průkazu B, C nebo D, a to jen na střelnici nebo v místech, kde je k tomu tento člověk oprávněn podle zvláštního předpisu.

Cena zbrojního průkazu, střelnice Stará Bělá

 • přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti, kolek v hodnotě – 100 Kč
 • lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost – 300 až 1000 Kč
 • přípravný kurz ke zkouškám (praktická čast, skupinka 3-6 osob) – 750 Kč (cca 3 hod.)
 • vykonání zkoušky OZ – správní poplatek zkušební komisař – 600 Kč
  (platí se v den zkoušky na střelnici v hotovosti)
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (cena za střelnici) – 1300 Kč
  (platí se v den zkoušky na střelnici)
 • opakování zkoušky OZ k získání ZP pro neúspěšného žadatele – 650 Kč
  (pouze pro žadatele, kteří neuspěli u 1. zkoušky na střelnici ve Staré Bělé)
 • žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • přijetí žádosti o vydání nového průkazu po uplynutí doby jeho platnosti – 400 Kč.

 

Kompletní přehled poplatků platných od 30. ledna 2021 naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. .

Jak se přihlásit ke zkoušce

 1. Navštivte praktického lékaře, který vám vystaví potvrzení o zdravotní způsobilosti (vč. evidenčního čísla, pod kterým lékař vystavené potvrzení eviduje). Platnost vydaného potvrzení je 3 měsíce.
 2. Vyplňte přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti
 3. Kupte kolek v hodnotě 100 Kč (zakoupíte na České poště)
 4. Pokud máte trvalé bydliště jinde než v Ostravě, přiložte k výše uvedeným dokumentům navíc žádost o vykonání zkoušky mimo okres …….. (napsáno volnou formou „Žádám o vykonání zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v okrese Ostrava, na střelnici ve Staré Bělé,…………….“, je potřeba uvézt důvod (např. výkon práce v Ostravě).
 5. Navštívíte příslušné oddělení PČR (Ostrava, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, ul. Výstavní), kde dokumenty předáte a požádáte o vykonání zkoušky na střelnici ve Staré Bělé.
 6. Po přidělení termínu zkoušky volejte na tel: 776 896 630, kde si domluvíte termíny přípravných kurzů (ty probíhají cca 14-20 dní před zkouškou).

Teorie učení

K teoretické přípravě můžete využít tyto zdroje:

 

Ceny

Ceny

Odborná zkouška k získání zbrojního průkazu 1
1 300 Kč
Odborná zkouška k získání zbrojního průkazu - oprava (pouze pro žadatele, kteří neuspěli u zkoušky na střelnici ve Staré Bělé)
650 Kč
Individuální praktická příprava na zkoušku k získání zbrojního průkazu (vč. střelby)
1 300 Kč
Praktická skupinová příprava ke zkoušce k získání ZP sk. C (vč. střelby)
800 Kč
Praktická skupinová příprava na zkoušku k získání zbrojního průkazu sk. A,B,D,E (vč. střelby)
750 Kč
Ochrana soukromí a nastavení

Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Povolit vše | Cookie nastavení